احکام (۶۴۹ تصویر)

💠حکم پوشیدن 👠👠کفش های صدادار:«خودنمایی» به منظور به گناه اند...

💠حکم پوشیدن 👠👠کفش های صدادار:«خودنمایی» به منظور به گناه اند...

#احکام #کافر💠سوال ۳۲۸. لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:۱. م...
۲

#احکام #کافر💠سوال ۳۲۸. لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:۱. م...