احمد_محمود (۲۲ تصویر)

#Diyare_kurd‌‌‌‌عمر دراز عیبش این است که دلِ آدمباید بار سنگ...
۳

#Diyare_kurd‌‌‌‌عمر دراز عیبش این است که دلِ آدمباید بار سنگ...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب بلندترین رمان احمد محمود و شاید مهم ...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب بلندترین رمان احمد محمود و شاید مهم ...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب بلندترین رمان احمد محمود و شاید مهم ...
۲

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب بلندترین رمان احمد محمود و شاید مهم ...

کتاب برایم دنیای تازه ای است. حرفهای تازه و کارهای تازه. همچ...

کتاب برایم دنیای تازه ای است. حرفهای تازه و کارهای تازه. همچ...

#احمد_محمود :سالهاست منتظر آمدنروزهای بهترمولی نمیدانم چراهن...

#احمد_محمود :سالهاست منتظر آمدنروزهای بهترمولی نمیدانم چراهن...

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم... ولی نمیدانم چرا هنوز هم د...

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم... ولی نمیدانم چرا هنوز هم د...

بسکه وعده شنیدیم،وعده‌دونمون در اومد. هرچه بیشتر فلاکت می‌کش...

بسکه وعده شنیدیم،وعده‌دونمون در اومد. هرچه بیشتر فلاکت می‌کش...

زندگی می‌گذرد و هر کس سهمی از عمر دارد، تا آنجا که از دست بر...
۶

زندگی می‌گذرد و هر کس سهمی از عمر دارد، تا آنجا که از دست بر...

عمر دراز عیبش این است که دل آدم باید بار سنگین عزای همهٔ عزی...
۱

عمر دراز عیبش این است که دل آدم باید بار سنگین عزای همهٔ عزی...

احمد محمود نویسنده بزرگ ایرانی است که بیشتر با شاهکارش یعنی ...
۱

احمد محمود نویسنده بزرگ ایرانی است که بیشتر با شاهکارش یعنی ...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:زندگی می گذرد و هر کس س...
۱

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:زندگی می گذرد و هر کس س...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:زندگی می گذرد و هر کس س...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:زندگی می گذرد و هر کس س...

خیلی از چیزهای بی‌اهمیت برای زندگی ضروری است. اصلا مجموعه ای...

خیلی از چیزهای بی‌اهمیت برای زندگی ضروری است. اصلا مجموعه ای...

گاهی کسانی کههزاران فرسنگ از شما فاصله دارند ،میتوانند احساس...
۱

گاهی کسانی کههزاران فرسنگ از شما فاصله دارند ،میتوانند احساس...

مرد زرقانی سیگار تعارفش کرد. گرفت. پک زد به سرفه افتاد.ــ عج...

مرد زرقانی سیگار تعارفش کرد. گرفت. پک زد به سرفه افتاد.ــ عج...

زندگی می‌گذرد و هرکس سهمی از عمر دارد !تا آنجا که از دست برآ...
۲۸

زندگی می‌گذرد و هرکس سهمی از عمر دارد !تا آنجا که از دست برآ...

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترمولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز...
۴

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترمولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز...

سالهـــاست منتظر آمدن روزهای بهترمولــــےنمیدانم چرا هنوز هم...

سالهـــاست منتظر آمدن روزهای بهترمولــــےنمیدانم چرا هنوز هم...

:white_medium_star:️گاهی؛کسانی که هزاران فرسنگاز شما فاصله د...

:white_medium_star:️گاهی؛کسانی که هزاران فرسنگاز شما فاصله د...