احمد_حلت (۱۵ تصویر)

اگر نمی‌دانید چه می‌خواهید، نگویید که هرگز شانس به شما روی ن...

اگر نمی‌دانید چه می‌خواهید، نگویید که هرگز شانس به شما روی ن...

ما را از سادگی ترسانده اند ..هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است .ه...
۲

ما را از سادگی ترسانده اند ..هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است .ه...

همه عاشق شدن را بلدنداما فقط افراد کمی هستند کهبلدند چگونه د...

همه عاشق شدن را بلدنداما فقط افراد کمی هستند کهبلدند چگونه د...

انسانها به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان به دیگران احترام م...
۲

انسانها به میزان هویت و تربیت خانوادگیشان به دیگران احترام م...

بدانید, بهشت مکانی جغرافیایی نیست, جایی قرار ندارد. بهشت شیو...

بدانید, بهشت مکانی جغرافیایی نیست, جایی قرار ندارد. بهشت شیو...

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ...
۸

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ...

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...
۲

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...
۵۲

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...

هیچ کسی هیچ جای زمین بقچه ایهمراهش نیست که برایمان حالِ خوب ...
۱

هیچ کسی هیچ جای زمین بقچه ایهمراهش نیست که برایمان حالِ خوب ...

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...
۶

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...

خیلی زیباست... حتما بخونید:white_down_pointing_backhand_inde...
۵

خیلی زیباست... حتما بخونید:white_down_pointing_backhand_inde...

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...
۹

من که ندیده امزنی عاشق شودو جز دوست داشتنچیز دیگری را به زبا...

خیلی زیباست... حتما بخونیدتا حالا به لحظه تحویل سال 1450 فکر...

خیلی زیباست... حتما بخونیدتا حالا به لحظه تحویل سال 1450 فکر...

https://telegram.me/joinchat/CVhe5D3Fe8hRQYtBuc5H6g  من که ن...
۳

https://telegram.me/joinchat/CVhe5D3Fe8hRQYtBuc5H6g من که ن...