احسـاست_را_برایم_بیـاور (۱ تصویر)

#جـان_دلـمشب که می‌شوددر دکان منطــق را ببنـداز در احسـاس بی...

#جـان_دلـمشب که می‌شوددر دکان منطــق را ببنـداز در احسـاس بی...