احساست (۱۳ تصویر)

گاهی #آدم میماند بین #ماندن و #رفتن کدام راانتخاب کند!بماند ...
۱۱

گاهی #آدم میماند بین #ماندن و #رفتن کدام راانتخاب کند!بماند ...

چکمه های #خیالت را بپوش؛بارانی #خاطره را بر تن کن؛چتر #احساس...

چکمه های #خیالت را بپوش؛بارانی #خاطره را بر تن کن؛چتر #احساس...

.می سرایم "تو" و چشمان "تو" رانه سپیدی...نه غزل... تویی آن ش...
۴

.می سرایم "تو" و چشمان "تو" رانه سپیدی...نه غزل... تویی آن ش...

می سرایم "تو" و چشمان "تو" رانه سپیدی...نه غزل... تویی آن شع...

می سرایم "تو" و چشمان "تو" رانه سپیدی...نه غزل... تویی آن شع...

فقط #زخمها نیستندکه #ماندگارند !گاهی کسی چنان بر #احساستدست ...
عکس بلند
۵

فقط #زخمها نیستندکه #ماندگارند !گاهی کسی چنان بر #احساستدست ...

به #عشق کسی پایبند باشکه برای #تو و #احساست ارزش قائل استو گ...
عکس بلند
۳

به #عشق کسی پایبند باشکه برای #تو و #احساست ارزش قائل استو گ...

وقتی #احساست #مرده باشه و دیگه #نتونی #دل ببندی ، #تنوع_طلب ...
عکس بلند

وقتی #احساست #مرده باشه و دیگه #نتونی #دل ببندی ، #تنوع_طلب ...

هیچ چیز #لذت بخش تر از این نیستکه یک نفر #احساست رو بفهمد......
عکس بلند

هیچ چیز #لذت بخش تر از این نیستکه یک نفر #احساست رو بفهمد......

گاهے هم بہ #خودت سر بزن! حال #چشمهایت را بپرس و دستے بہ سر و...
۳۱

گاهے هم بہ #خودت سر بزن! حال #چشمهایت را بپرس و دستے بہ سر و...

http://dl.camusic.ir/Music/1396/Mordad/Farzad%20Farokh%20-%2...
عکس بلند
۴

http://dl.camusic.ir/Music/1396/Mordad/Farzad%20Farokh%20-%2...

هیچ چیز #لذت بخش تر از این نیست که یک نفر #احساست رو بفهمد.....

هیچ چیز #لذت بخش تر از این نیست که یک نفر #احساست رو بفهمد.....

گاهی هم به #خودت سر بزن! حالِ #چشمهایت را بپرس و دستی به سر ...
۳

گاهی هم به #خودت سر بزن! حالِ #چشمهایت را بپرس و دستی به سر ...

دریاچه ی چشمان من در انتظار آمدن کسی نبود اما تو کودک سر به ...
۱

دریاچه ی چشمان من در انتظار آمدن کسی نبود اما تو کودک سر به ...