احساسات_وامانده (۲ تصویر)

بعد تو دیگه زندگی نکردم و احساسی جز حالت تهوع نسبت به این زن...

بعد تو دیگه زندگی نکردم و احساسی جز حالت تهوع نسبت به این زن...

خاموش بودم...سر به راه بود و دل به چاهو او آمــــد...گفتم نم...
۱

خاموش بودم...سر به راه بود و دل به چاهو او آمــــد...گفتم نم...