اجتماعی_ورزشی (۲ تصویر)

قنبرپور حاج حسین سعیدی مدیری کاردان  با تفکر جهادی مردمی و اخلاق مدار است.

قنبرپور حاج حسین سعیدی مدیری کاردان با تفکر جهادی مردمی و اخلاق مدار است.

:kaaba:   پنجمین آیین تجلیل از  :kaaba:         :black_diamo...

:kaaba: پنجمین آیین تجلیل از :kaaba: :black_diamo...