ابیش (۲ تصویر)

فقط ست آقا سید #ابیش اذیتتون نمیکنه؟!:smiling_face_with_smil...
۰

فقط ست آقا سید #ابیش اذیتتون نمیکنه؟!:smiling_face_with_smil...

#العین اقشمرها بدمع:raised_hand:          تبجی #وتهید :face_...
۰

#العین اقشمرها بدمع:raised_hand: تبجی #وتهید :face_...