ابوسعید_ابوالخیر (۲۰۴ تصویر)

گَــر تَـرکِ وِداع کــرده‌ام مَعــذورم...#تُ جـان منی، وِداع...

گَــر تَـرکِ وِداع کــرده‌ام مَعــذورم...#تُ جـان منی، وِداع...

±💭جانے دارم ز عشق تو ڪردھ رقم!خواهیش بھ شادے ڪش و خواهیش بھ ...

±💭جانے دارم ز عشق تو ڪردھ رقم!خواهیش بھ شادے ڪش و خواهیش بھ ...

♡••با علم اگر عمل برابر گرددکام دو جهان ترا میسر گرددمغرور م...

♡••با علم اگر عمل برابر گرددکام دو جهان ترا میسر گرددمغرور م...

مرغ دل خسته را به پرواز رسان...

مرغ دل خسته را به پرواز رسان...

يا رب ز کرم دري برويم بگشاراهي که درو نجات باشد بنمامستغنيم ...
۱

يا رب ز کرم دري برويم بگشاراهي که درو نجات باشد بنمامستغنيم ...

مجنونبه نصیحت دلمآمده است ..بنگر به کجا رسیده دیوانگی ام !👤#...

مجنونبه نصیحت دلمآمده است ..بنگر به کجا رسیده دیوانگی ام !👤#...

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: #بر_اوپرسید که: او کجاست؟ گفتم: در...
۳

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: #بر_اوپرسید که: او کجاست؟ گفتم: در...

اول رخ خود به ما نبایست نمودتا آتش ما جای دگر گردد دوداکنون ...

اول رخ خود به ما نبایست نمودتا آتش ما جای دگر گردد دوداکنون ...

گفتم صنما لاله رخا دلدارادر خواب نمای چهره باری یاراگفتا که ...

گفتم صنما لاله رخا دلدارادر خواب نمای چهره باری یاراگفتا که ...

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: #بر_اوپرسید که: او کجاست؟ گفتم: در...

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: #بر_اوپرسید که: او کجاست؟ گفتم: در...

‌یاد تو شب و روز قرین دل ماستسودای دلت گوشه نشین دل ماستاز ح...

‌یاد تو شب و روز قرین دل ماستسودای دلت گوشه نشین دل ماستاز ح...

آزرده ترم ، گر چه کم آزار ترم!بی یار ترم ، گر چه وفادار ترم!...

آزرده ترم ، گر چه کم آزار ترم!بی یار ترم ، گر چه وفادار ترم!...

آتش به دو دستِ خویشبر خرمنِ خویش   چون خود زده‌امچه نالم از ...

آتش به دو دستِ خویشبر خرمنِ خویش چون خود زده‌امچه نالم از ...