ابوبکر_البغدادی (۴ تصویر)

#معرفی_کتاب کتاب مستند #صهیونیزمی_تکفیری_حیفا ..یک کتاب ک از...
۶

#معرفی_کتاب کتاب مستند #صهیونیزمی_تکفیری_حیفا ..یک کتاب ک از...

‍ :cross_mark: نباید فراموش کنیم که....:black_left-pointing_...

‍ :cross_mark: نباید فراموش کنیم که....:black_left-pointing_...

(پست ویژه)نکته های #جنگ #عراق و #سوریه:علت حضور نیروهای ایرا...

(پست ویژه)نکته های #جنگ #عراق و #سوریه:علت حضور نیروهای ایرا...

خواندن متن #یادآوری مهم برای ماست!__________________________...
۷

خواندن متن #یادآوری مهم برای ماست!__________________________...