ابلهان (۳ تصویر)

#عاقلان از میان #ابلهان به تعالی می رسند | شهریار جمالی کاپک...

#عاقلان از میان #ابلهان به تعالی می رسند | شهریار جمالی کاپک...

ابلهانه ها!.#ابلهان نه تنها عامل اصلی خیلی از #بدبختی های جا...
۶

ابلهانه ها!.#ابلهان نه تنها عامل اصلی خیلی از #بدبختی های جا...

قال یاقوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة 
لولا تستغفرون الله...

قال یاقوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله...