إمام_حسین (۱ تصویر)

صبر کن . . .شک کرده ام‌ . . . . .دیگر به خیلی چیزها . . . . ...
۲

صبر کن . . .شک کرده ام‌ . . . . .دیگر به خیلی چیزها . . . . ...