آناهیتا (۴۷۵ تصویر)

‹‹ میدونین، اگه بِخوآم توصیفِش کنَماون آدمِ آرومیِ از دیدِ غ...
۶۴

‹‹ میدونین، اگه بِخوآم توصیفِش کنَماون آدمِ آرومیِ از دیدِ غ...

بی بَهانه سَلامتاریخِ تَولد بَهانه ایست تا فَراموش نَکنی آمَ...
۱۲

بی بَهانه سَلامتاریخِ تَولد بَهانه ایست تا فَراموش نَکنی آمَ...

شَب هايى كه به يادِ تو بيدارَم ،عِبادَت اگَر بود ،مومنى جُز ...
۱۰

شَب هايى كه به يادِ تو بيدارَم ،عِبادَت اگَر بود ،مومنى جُز ...

خواستَم بِگَم بيا مَنو بِبَر حَبس كُن تو بَغَلِت... نَگُفتم،...
۱۴

خواستَم بِگَم بيا مَنو بِبَر حَبس كُن تو بَغَلِت... نَگُفتم،...

کآش میومَد و میگُفت :[‹‹ تو مَعشوقی ،#تو را با غَم چِکآر اَس...
۷

کآش میومَد و میگُفت :[‹‹ تو مَعشوقی ،#تو را با غَم چِکآر اَس...

‹- پاهام تاوَل زَده بَس که هَمه کوچه،خیابونایِ شَهرو گَشتَم ...
۴

‹- پاهام تاوَل زَده بَس که هَمه کوچه،خیابونایِ شَهرو گَشتَم ...

مادَربُزرگَم هَمیشه میگه :[«اگه ‌دِلِت پُر بود از آدَما ،بُر...

مادَربُزرگَم هَمیشه میگه :[«اگه ‌دِلِت پُر بود از آدَما ،بُر...

شُدیم شَبیهِ هَمون مُعتادِ‌ که می‌خواد یه شَبه تَرک کنه، بی ...

شُدیم شَبیهِ هَمون مُعتادِ‌ که می‌خواد یه شَبه تَرک کنه، بی ...

بیگانه ماندی و نَشُدی آشنا تو هَمبیچاره مَن! اَگر نَشناسی مَ...
۱

بیگانه ماندی و نَشُدی آشنا تو هَمبیچاره مَن! اَگر نَشناسی مَ...

احساسِ کودَکی را دارَم ,که موقع یارکِشی;هیچکَس بَرایِ بازی ا...
۱

احساسِ کودَکی را دارَم ,که موقع یارکِشی;هیچکَس بَرایِ بازی ا...

به وَقتِ اَذانِ اینجآ برایِ حالِ دِلِت دُعا میخوانَم..!.میدآ...

به وَقتِ اَذانِ اینجآ برایِ حالِ دِلِت دُعا میخوانَم..!.میدآ...

‹ دَمِ غروبی دِلمون گرفته بود ،هِی میگُفتیم یَعنی اونَم از ک...

‹ دَمِ غروبی دِلمون گرفته بود ،هِی میگُفتیم یَعنی اونَم از ک...

آره، داشتَم میگُفتَم "دِلتَنگی خیلی وَحشیه .."مَکان و زَمان ...

آره، داشتَم میگُفتَم "دِلتَنگی خیلی وَحشیه .."مَکان و زَمان ...

میگُفت اِمروز یه زوجِ‌ سالمَند اومَدَن دَرمانگاه ،‏اَول شوهر...

میگُفت اِمروز یه زوجِ‌ سالمَند اومَدَن دَرمانگاه ،‏اَول شوهر...