آمران (۲ تصویر)

ما سینه زدیم، بی ‌صدا باریدنداز هرچه که دم زدیم، آن‌ها دیدند...
۱

ما سینه زدیم، بی ‌صدا باریدنداز هرچه که دم زدیم، آن‌ها دیدند...

به قلم استاد مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی:یک سال بعد از فت...
۷

به قلم استاد مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی:یک سال بعد از فت...