آقام (۱۳ تصویر)

پست جدیـد علے کریمے:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:...
۲

پست جدیـد علے کریمے:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:...

#آقام #حسین_ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺁﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﯽﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺕ...
۱۳

#آقام #حسین_ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺁﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﯽﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺕ...

#آقام#رونالدو
۱

#آقام#رونالدو

#آقام#رونالدو#جایزش
۴

#آقام#رونالدو#جایزش

#آقام#رونالدو
۴

#آقام#رونالدو

#همیشه_ماله_خودم_میمونی:kiss_mark::man::emoji_modifier_fitzp...
۳

#همیشه_ماله_خودم_میمونی:kiss_mark::man::emoji_modifier_fitzp...

#1خیلی وقت پیش یه جا خوندم یکی گفته ‏زیرپوست #فلسفی و #روشنف...
۴

#1خیلی وقت پیش یه جا خوندم یکی گفته ‏زیرپوست #فلسفی و #روشنف...

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...
۲۳

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...

خـانومی؟
هـوم؟
منـو #نگاه کن تا بـگم
نمیخـوام
چـرا #آخه؟
#خج...
۳

خـانومی؟ هـوم؟ منـو #نگاه کن تا بـگم نمیخـوام چـرا #آخه؟ #خج...

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...
۱

خـانومی؟هـوم؟منـو #نگاه کن تا بـگمنمیخـوامچـرا #آخه؟#خجـالت ...

❤ﻋﺸﻘﻢ ..ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ؟
 ❤ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﻡﻣﯿﮑﻨﯽ ...
 ❤ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸ...

❤ﻋﺸﻘﻢ ..ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ؟ ❤ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﻡﻣﯿﮑﻨﯽ ... ❤ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸ...

#عشق فقط #بابام و #آقام

#عشق فقط #بابام و #آقام

مِثهِ عِشقِ مَــــــــــــــــن..آرآمِشبَخش...اِنِرژی زآ...خ...
۱۵

مِثهِ عِشقِ مَــــــــــــــــن..آرآمِشبَخش...اِنِرژی زآ...خ...