آقاسید (۴ تصویر)

یادگاری هایٺمانده روی طاقچه یِ دِل مَنـ:black_heart_suit:️پَ...
۱

یادگاری هایٺمانده روی طاقچه یِ دِل مَنـ:black_heart_suit:️پَ...

بار چندمیست که دست به قلم مے شوم تا براے تو ڪه هم جانے و هم ...

بار چندمیست که دست به قلم مے شوم تا براے تو ڪه هم جانے و هم ...

رفتن تا ما بمانیم کشته شدن در بدترین شرایط اما ذلت نپذیرفتن ...
۷

رفتن تا ما بمانیم کشته شدن در بدترین شرایط اما ذلت نپذیرفتن ...