آغوشِ (۲۴ تصویر)

فردا #حتما روز بهتری ست ...!!نبینم غصه می خوری #رفیق !نبینم ...
۳

فردا #حتما روز بهتری ست ...!!نبینم غصه می خوری #رفیق !نبینم ...

#ســرت رابر بــازوانم بگذار#تنـت را هم در کنار دلـممیان آغوش...
۱

#ســرت رابر بــازوانم بگذار#تنـت را هم در کنار دلـممیان آغوش...

خوشا #صبحیکه چون از #خواب خیزم به #آغوشِ تو از بستر گریزم…
۱

خوشا #صبحیکه چون از #خواب خیزم به #آغوشِ تو از بستر گریزم…

نه شمردن ستارهنه قصه‌های شبنه حتی قرص خوابدرمان این بی‌خوابی...
۶

نه شمردن ستارهنه قصه‌های شبنه حتی قرص خوابدرمان این بی‌خوابی...

#آغوشِ تو ، همان امنیتی است که یک جهاناز خواستنش دم میزنند ....
۲

#آغوشِ تو ، همان امنیتی است که یک جهاناز خواستنش دم میزنند ....

ڪافی ست بودنت را تصور ڪنم و بی هیچ هراســــــــےوسعت #آغوشت ...
۱

ڪافی ست بودنت را تصور ڪنم و بی هیچ هراســــــــےوسعت #آغوشت ...

#تحریم یعنی: #خیالِ داشتنِ #آغوشِ تو رااز #شب هایِ من گرفته ...

#تحریم یعنی: #خیالِ داشتنِ #آغوشِ تو رااز #شب هایِ من گرفته ...

.شکلِ دیگر اندوهمبه رنگیْ غریب تربه هیبتیْ سیاه تربه عطری تل...

.شکلِ دیگر اندوهمبه رنگیْ غریب تربه هیبتیْ سیاه تربه عطری تل...

گوش نواز ترینملودیِ دنیاست صدایِ استخوان هایم در #آغوشِ امن ...
۱

گوش نواز ترینملودیِ دنیاست صدایِ استخوان هایم در #آغوشِ امن ...

.. این‌روزها بیش از هرچیز به #شهادتِ این یک چیز فکر می‌کنم:"...
۱۱

.. این‌روزها بیش از هرچیز به #شهادتِ این یک چیز فکر می‌کنم:"...

#آغوشِ تو#همان امنیتی است#که یک جهان#از خواستنش دم میزنند .....
۶

#آغوشِ تو#همان امنیتی است#که یک جهان#از خواستنش دم میزنند .....

تا.کـسے رخ.ننمایـد:smiling_face_with_smiling_eyes::heavy_bla...
۹

تا.کـسے رخ.ننمایـد:smiling_face_with_smiling_eyes::heavy_bla...

#آغوشِ...#وحشی اَت را دوست دارم#تو که باشی#شب از نفس می اُفت...
۴

#آغوشِ...#وحشی اَت را دوست دارم#تو که باشی#شب از نفس می اُفت...

کاش #انگشتانت #گِره میخوردبه #"دستانم"#دلت پُر میشد از #عشق ...
۶

کاش #انگشتانت #گِره میخوردبه #"دستانم"#دلت پُر میشد از #عشق ...

گوش نواز ترینملودیِ دنیاست صدایِ استخوان هایم در #آغوشِ امن ...
۹

گوش نواز ترینملودیِ دنیاست صدایِ استخوان هایم در #آغوشِ امن ...

#دور نباشدر این دنیایِ #کوچک !در این #آغوشِ دنج !نزدیک تر با...
۲

#دور نباشدر این دنیایِ #کوچک !در این #آغوشِ دنج !نزدیک تر با...

خدا خواستآرامش را برای زن معنا کند#آغوشِ مَردانه را آفرید .....

خدا خواستآرامش را برای زن معنا کند#آغوشِ مَردانه را آفرید .....

#آغوشِ تو #مستقیم ترین راهِ دنیاست #مرا به  #راهِ راست  هدای...
۵۵

#آغوشِ تو #مستقیم ترین راهِ دنیاست #مرا به #راهِ راست هدای...

#لیلی بنشین #خاطره ها را رو کن/  #لب وا کن و با واژه بزن جاد...
۲

#لیلی بنشین #خاطره ها را رو کن/ #لب وا کن و با واژه بزن جاد...