آش_ترش (۳ تصویر)

طرز تهیه #آش_ترش   موادلازم :باقلا 1 لیوان . لوبیا 1 لیوان ....
۲

طرز تهیه #آش_ترش موادلازم :باقلا 1 لیوان . لوبیا 1 لیوان ....

#آش_ترشمواد لازم:نخود و لوبیاعدسسبزی آشسیب زمینیهویجآلوچه ری...
۳۵

#آش_ترشمواد لازم:نخود و لوبیاعدسسبزی آشسیب زمینیهویجآلوچه ری...

#آش_ترش برای ده نفرموادلازم:دوپیمانه برنج شکسته یا نیم دانه،...

#آش_ترش برای ده نفرموادلازم:دوپیمانه برنج شکسته یا نیم دانه،...