آزرده_اش_کرده_ای (۲ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:لا تَطْلُبِ اَلصَّفَا مِمَّنْ ک...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:لا تَطْلُبِ اَلصَّفَا مِمَّنْ ک...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند: لا تَطلب الصَّفا مِمَّنْ کَدَّ...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند: لا تَطلب الصَّفا مِمَّنْ کَدَّ...