آزادی_زنان (۶ تصویر)

به اسم آزادی⭕️ رسانه‌ها و پروپاگاندای سیاسی می‌تواند کاری کن...

به اسم آزادی⭕️ رسانه‌ها و پروپاگاندای سیاسی می‌تواند کاری کن...

زنان یک جامعه را محدود کنید ، آن ها را تو سری خور و حقیر کنی...
۲۱

زنان یک جامعه را محدود کنید ، آن ها را تو سری خور و حقیر کنی...

:black_question_mark_ornament: آیا حجاب امری کاملاً شخصی و م...

:black_question_mark_ornament: آیا حجاب امری کاملاً شخصی و م...

:heavy_large_circle:️ رسانه‌ها و پروپاگاندای سیاسی می‌تواند ...
۳

:heavy_large_circle:️ رسانه‌ها و پروپاگاندای سیاسی می‌تواند ...

:name_badge: پدیده #هم_باشی یا #ازدواج_سفید؛ تهدیدی برای نسل...
۲

:name_badge: پدیده #هم_باشی یا #ازدواج_سفید؛ تهدیدی برای نسل...

اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخوردهه...

اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخوردهه...