آریایی (۴۱۰ تصویر)

🔺آقای روحانی! این نشانه جهالت است که شایعه ضدانقلاب و تقطیع ...

🔺آقای روحانی! این نشانه جهالت است که شایعه ضدانقلاب و تقطیع ...

سرود" به لاله در خون خفته"#دهه_فجر #سرود #آهنگ #پهلوی #شاه #...
۱

سرود" به لاله در خون خفته"#دهه_فجر #سرود #آهنگ #پهلوی #شاه #...

بعد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی چه میشود...

بعد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی چه میشود...

🔶 میگویند چرا امام خمینی هنگام ورود به ایران و غوغای میلیونه...

🔶 میگویند چرا امام خمینی هنگام ورود به ایران و غوغای میلیونه...

🔺 مرده خورهای ماهواره ای!!👆مزدورا راه افتادن که آه واویلا!! ...
۱

🔺 مرده خورهای ماهواره ای!!👆مزدورا راه افتادن که آه واویلا!! ...

👆 سوئیس از ایران واکسن کرونا میخره!! بفرستید برای همه👆بعضیا ...
۲

👆 سوئیس از ایران واکسن کرونا میخره!! بفرستید برای همه👆بعضیا ...

🔹 نحوه معرفی تهمینه همسر رستمز پرده برون کس ندیده مرانه هرگز...

🔹 نحوه معرفی تهمینه همسر رستمز پرده برون کس ندیده مرانه هرگز...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...
۲

🔺 دقت کردید پیجای سلطنت طلب که ادعای آریایی بودن دارن، چطور ...

اینها گروهی از برعندازان هستند که به دنبال اجرای نقشه امریکا...

اینها گروهی از برعندازان هستند که به دنبال اجرای نقشه امریکا...

فساد اخلاقی دربار

فساد اخلاقی دربار

به روایت اسناد

به روایت اسناد

قضاوت با خودتون

قضاوت با خودتون

عجوزه هفت خط

عجوزه هفت خط

ناموس فروشی پهلوی

ناموس فروشی پهلوی

قبل از انقلاب و در حالیکه بیشتر مردم از امکانات اولیه مثل آب...

قبل از انقلاب و در حالیکه بیشتر مردم از امکانات اولیه مثل آب...