آرمان_دانشجویی (۱ تصویر)

داشتن عنوان دانشجو در هر مقطع تحصیلی که باشه با ارزشه ولی نه...

داشتن عنوان دانشجو در هر مقطع تحصیلی که باشه با ارزشه ولی نه...