آرمان_تمسکنی (۴۲ تصویر)

داشتن تو مثل چهل سالگیستحسی تازه و عجیبانگار بین دیروز و امر...
۱۳

داشتن تو مثل چهل سالگیستحسی تازه و عجیبانگار بین دیروز و امر...

باید که شاد بود و خندید وگرنه پاییز هم مارا مثل خودش زرد میخ...

باید که شاد بود و خندید وگرنه پاییز هم مارا مثل خودش زرد میخ...

داشتن تو مثل چهل سالگیستحسی تازه و عجیبانگار بین دیروز و امر...

داشتن تو مثل چهل سالگیستحسی تازه و عجیبانگار بین دیروز و امر...

ما سالها دنبال کسی میگردیم که ما را بفمهمد، ما را درک کندکسی...

ما سالها دنبال کسی میگردیم که ما را بفمهمد، ما را درک کندکسی...

...:speaking_head_in_silhouette:من دوستَت دارمشبیه هیچکس!!یک...

...:speaking_head_in_silhouette:من دوستَت دارمشبیه هیچکس!!یک...

در واقع بَعد از تولُد ما یک مَرگ به دُنیا بدهکاریم،اَما...وا...

در واقع بَعد از تولُد ما یک مَرگ به دُنیا بدهکاریم،اَما...وا...

ما هر روز با نقابی از بُعدی که نداریم از خانه بیرون میزنیم و...
۱

ما هر روز با نقابی از بُعدی که نداریم از خانه بیرون میزنیم و...

از تنهایی ام شکایتی ندارم!!چون خیلی از آدم ها با وجود شلوغی ...

از تنهایی ام شکایتی ندارم!!چون خیلی از آدم ها با وجود شلوغی ...

پرندگانی که از آواز خواندن خسته نمیشوندمسلماً بهتر از منو تو...

پرندگانی که از آواز خواندن خسته نمیشوندمسلماً بهتر از منو تو...

من از دنیای خودم راضی اماز اینکه بسیار خلوت استاز اینکه افرا...

من از دنیای خودم راضی اماز اینکه بسیار خلوت استاز اینکه افرا...

کمی زیادی دوست داشتنی بود،آنقدر که بی هیچ کلامی و فقط با نگا...

کمی زیادی دوست داشتنی بود،آنقدر که بی هیچ کلامی و فقط با نگا...

وقتی که گفت خداحافظ، مرا فراموش کن.،لبخند زدم و گفتم چشم.چون...

وقتی که گفت خداحافظ، مرا فراموش کن.،لبخند زدم و گفتم چشم.چون...

نمیدانم که من به وقت کدام ساعت دلتنگی کوک شده ام که هر شب هم...

نمیدانم که من به وقت کدام ساعت دلتنگی کوک شده ام که هر شب هم...

همیشه که نباید خودت را به دیگران ثابت کنیاصلا لزومی ندارد.،ف...

همیشه که نباید خودت را به دیگران ثابت کنیاصلا لزومی ندارد.،ف...

خوشبختی، یعنی داشتن کسی که تو را بفهمدیعنی هر کاری میکند تا ...

خوشبختی، یعنی داشتن کسی که تو را بفهمدیعنی هر کاری میکند تا ...

شبیه یک فیلم کوتاههر شب، درست قبل از خواب تکرار میشود.و من د...

شبیه یک فیلم کوتاههر شب، درست قبل از خواب تکرار میشود.و من د...

مَن برای فراموشی تو بارها خودم را کُشتَم،اما دوباره با آهنگی...
۳

مَن برای فراموشی تو بارها خودم را کُشتَم،اما دوباره با آهنگی...

تمام خیابان های شهر، ردپای دلتنگی ام را میشناسندردپایی که از...
۳

تمام خیابان های شهر، ردپای دلتنگی ام را میشناسندردپایی که از...

هنوز هم یاد تو می افتموقتی در خیابان کسی شبیه تو میخنددیا کس...

هنوز هم یاد تو می افتموقتی در خیابان کسی شبیه تو میخنددیا کس...

یک فنجان چای سردیک سیگار روی لبیک ساعت روی پیشانی دیواریک قط...

یک فنجان چای سردیک سیگار روی لبیک ساعت روی پیشانی دیواریک قط...