آثار_تقوا (۱ تصویر)

#آثار_تقوا#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:مَنِ اتَّقَی اللّهَ ی...

#آثار_تقوا#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند:مَنِ اتَّقَی اللّهَ ی...