آبشار_حشوید (۴ تصویر)

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدگل می شکفد دم به دم از خاک به پایتهم...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدگل می شکفد دم به دم از خاک به پایتهم...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدمن منتظر هیچ اتفاقی نیستم!من،منتظرِ ...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدمن منتظر هیچ اتفاقی نیستم!من،منتظرِ ...

. #تنگه_حشوید #آبشار_حشویدیارم به یک لا پیرهن ، خوابیده زیرِ...

. #تنگه_حشوید #آبشار_حشویدیارم به یک لا پیرهن ، خوابیده زیرِ...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشوید:revolving_hearts:   چایی داغ لبت وا...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشوید:revolving_hearts: چایی داغ لبت وا...