#خاطره...👰❤
۱

#خاطره...👰❤

gole nazam ❤
۱

gole nazam ❤

وقتی گل مژه میزنی:worried_face:
۱۳

وقتی گل مژه میزنی:worried_face:

اسمش چیه؟؟
۹

اسمش چیه؟؟

#مادر_شوهر_که_شدم...
۲

#مادر_شوهر_که_شدم...

#فداتبشم_علی_من:heavy_black_heart:
۱

#فداتبشم_علی_من:heavy_black_heart:

نت وصل شد:smiling_face_with_open_mouth::smiling_face_with_op...
۲۸

نت وصل شد:smiling_face_with_open_mouth::smiling_face_with_op...

؟؟؟؟:face_with_head-bandage::face_with_head-bandage::face_wi...
۷۵

؟؟؟؟:face_with_head-bandage::face_with_head-bandage::face_wi...

:neutral_face:

:neutral_face:

فاطیمون فالوبشه:) @Alone_Fatiw
۲

فاطیمون فالوبشه:) @Alone_Fatiw

؟؟؟؟ #هرمزگان #قطعی_اینترنت
۳۶

؟؟؟؟ #هرمزگان #قطعی_اینترنت

#me #khstgi_bd_kls
۱۷

#me #khstgi_bd_kls

:crying_face::loudly_crying_face:
۲۰

:crying_face::loudly_crying_face:

:face_throwing_a_kiss::smiling_face_with_heart-shaped_eyes: ...
۸

:face_throwing_a_kiss::smiling_face_with_heart-shaped_eyes: ...

در طول روز هنگام انجام هر کاریبـه تـو فکر می کنموقتی چشم‌های...
۵

در طول روز هنگام انجام هر کاریبـه تـو فکر می کنموقتی چشم‌های...

و عمق عشقهیچگاه شناخته نمی شودمگر در زمان فراق…

و عمق عشقهیچگاه شناخته نمی شودمگر در زمان فراق…