gjcffj


«اگر انسان "سقراط‌‌ِ ناراضی" باشد بهتر از آن است تا "خوکِ راضی" باشد.»

در شهر هرچه می‌نگرم غیر درد نیستحتا به شاخ خشک دلم، برگ زرد ...
۶

در شهر هرچه می‌نگرم غیر درد نیستحتا به شاخ خشک دلم، برگ زرد ...

کِی شود خون، سیل از خشم ما؟این چکه های خون نفرت دیروز خوزستا...
۱۰

کِی شود خون، سیل از خشم ما؟این چکه های خون نفرت دیروز خوزستا...

به تفاوت‌هایمان نگاه کن [تفاوت بین مردم و نیروهای سرکوبگر]. ...

به تفاوت‌هایمان نگاه کن [تفاوت بین مردم و نیروهای سرکوبگر]. ...

مادرم نخ‌های قالی را دار می‌زنددادگاه ها، روشنفکران رااز عدا...

مادرم نخ‌های قالی را دار می‌زنددادگاه ها، روشنفکران رااز عدا...

چه ساده دل بود هیچکس!
۵

چه ساده دل بود هیچکس!

ما افول انسایت را اینجا دیدیم.

ما افول انسایت را اینجا دیدیم.

هما دارابی؛ استادی که در اعتراض به حجاب اجباری خود را آتش زد...

هما دارابی؛ استادی که در اعتراض به حجاب اجباری خود را آتش زد...

حجاب برای شخصیت های انیمیشنی!
۲

حجاب برای شخصیت های انیمیشنی!

جا مانده استچیزی جاییکه هیچ گاه دیگر هیچ چیزجایش را پر نخواه...

جا مانده استچیزی جاییکه هیچ گاه دیگر هیچ چیزجایش را پر نخواه...

مادران کشته شدگان آبان ماه ۱۳۹۸
۱

مادران کشته شدگان آبان ماه ۱۳۹۸

مادران کشته شدگان
۳

مادران کشته شدگان

صفحه اینستاگرامی خانواده مهدی دائمیپ.ن: مهدی دائمی یکی از کش...

صفحه اینستاگرامی خانواده مهدی دائمیپ.ن: مهدی دائمی یکی از کش...

صفحه اینستاگرامی خانواده نوید بهبودی پ.ن: نوید بهبودی از کشت...

صفحه اینستاگرامی خانواده نوید بهبودی پ.ن: نوید بهبودی از کشت...

به خاطر پسرم که به خیابان رفت و فریاد آزادی سر داد با مردمش ...

به خاطر پسرم که به خیابان رفت و فریاد آزادی سر داد با مردمش ...

مادر رضا معظمی گودرزی در این پست ایسنتاگرامی نوشت: عزیز دل م...

مادر رضا معظمی گودرزی در این پست ایسنتاگرامی نوشت: عزیز دل م...

ای دوست،به شرافتم سوگند که چنین نیست. نه شیطانی هست و نه دوز...

ای دوست،به شرافتم سوگند که چنین نیست. نه شیطانی هست و نه دوز...

هر روز از ما یک نفر کم ‌می‌شود

هر روز از ما یک نفر کم ‌می‌شود

دیروز تولد ابراهیم کتابدار بوداو امروز در میان ما نیست اسلحه...
۴

دیروز تولد ابراهیم کتابدار بوداو امروز در میان ما نیست اسلحه...

بهنام محجوبی درگذشت!مقایسه کنید با اظهارات دیروز ابراهیم رئی...
۱۰

بهنام محجوبی درگذشت!مقایسه کنید با اظهارات دیروز ابراهیم رئی...

جوان‌های ما دیکتاتوری ندیده‌اندعلی خامنه‌ای، ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

جوان‌های ما دیکتاتوری ندیده‌اندعلی خامنه‌ای، ۱۲ مرداد ۱۳۹۶