Behdad.Farahvahar

fr.behdad

-
شاعر تو بودی ای دوست
گفتی و من نوشتم

-
از نوشته های پراکنده #بهداد

آخرین دردهای سرم رااز صافی بغض گلویم عبور میدهمدر قلبم ، "فق...
۰

آخرین دردهای سرم رااز صافی بغض گلویم عبور میدهمدر قلبم ، "فق...

ترکیب خاطرات تلخ و شیرین منبه همان اندازه که کیک و قهوه با ه...
۰

ترکیب خاطرات تلخ و شیرین منبه همان اندازه که کیک و قهوه با ه...

یک راه فراتری مرا باقی هستبعد از شبِِ تا صبح تمرکز کردناز چش...
۰

یک راه فراتری مرا باقی هستبعد از شبِِ تا صبح تمرکز کردناز چش...

هر روز طرح نودر قاب نور ماهدر هر زمان تو رایک جور دیده ام! ....
۰

هر روز طرح نودر قاب نور ماهدر هر زمان تو رایک جور دیده ام! ....

...هر چه که بودخوب بود...
۰

...هر چه که بودخوب بود...

سر به کدامین درمیسایی؟در اندیشه کدام لیلی؟هزارمینمجنونی؟!.من...
۰

سر به کدامین درمیسایی؟در اندیشه کدام لیلی؟هزارمینمجنونی؟!.من...

I LOVE YOU LIKE COFFEE IN THE MORNING!!!
۰

I LOVE YOU LIKE COFFEE IN THE MORNING!!!

نکند فال مراتلخ کندرفتن تونکندبازغمومرگو جداییبرسد از سر نو-...
۰

نکند فال مراتلخ کندرفتن تونکندبازغمومرگو جداییبرسد از سر نو-...

قهوه نوشیدی ز فنجانی؟!؛بگوهر چه خواهی هست اینجاشک نکن دستی ب...
۰

قهوه نوشیدی ز فنجانی؟!؛بگوهر چه خواهی هست اینجاشک نکن دستی ب...

وای زیبایم! تو هنر پیش منی!ردّ هر نوع هنرپیش رویت پیداستلب ت...
۰

وای زیبایم! تو هنر پیش منی!ردّ هر نوع هنرپیش رویت پیداستلب ت...

خوب را اینجا خوب می سنجیخوب لحن توستخوب چشمانتخوب لمس تو؛ دز...
۰

خوب را اینجا خوب می سنجیخوب لحن توستخوب چشمانتخوب لمس تو؛ دز...

گرم به خانه ام بیاگرم مرا صدا بزنهوای سرد این شقیقه رابه گرم...
۰

گرم به خانه ام بیاگرم مرا صدا بزنهوای سرد این شقیقه رابه گرم...

کو در پیاله عکس رخ یار دیده بودشد بی خبر از لذت عشق نهان ما ...
۰

کو در پیاله عکس رخ یار دیده بودشد بی خبر از لذت عشق نهان ما ...

اینبار این منم که تصمیم میگیرم! 
دو فنجان قهوه ؛
یک بوسه !
ی...
۰

اینبار این منم که تصمیم میگیرم! دو فنجان قهوه ؛ یک بوسه ! ی...

یک شب را میشود بی تو سر کرد؛اما...قهوه نبودن ات را تشدید میک...
۰

یک شب را میشود بی تو سر کرد؛اما...قهوه نبودن ات را تشدید میک...

هم طرح اسمش!

رُز اگر بود گلی
ماه اگر بود شبی
ناز اگر داشت؛....
۰

هم طرح اسمش! رُز اگر بود گلی ماه اگر بود شبی ناز اگر داشت؛....

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروختناخلف باشم اگر من به جوی نف...
۰

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروختناخلف باشم اگر من به جوی نف...

این دو شاخه سعی در به هم رسیدن دارند.حدود 8 ماه است از این م...
۴

این دو شاخه سعی در به هم رسیدن دارند.حدود 8 ماه است از این م...

گل ناز ناز میکنهغنچه هاشو باز میکنهسبزه رویا میبافهقاصدک افس...
۸

گل ناز ناز میکنهغنچه هاشو باز میکنهسبزه رویا میبافهقاصدک افس...

من و سیگار و غم توطعم ناب رفتن تو!مثل قهوه تلخ و بکره!...مید...
۳

من و سیگار و غم توطعم ناب رفتن تو!مثل قهوه تلخ و بکره!...مید...