سانیو

emperor_anime-art

من به تو ای زود سیر، تشنه ی دیرینه ام
دِشنه مَکِش همچو صبح، تشنه مَکُش چون سراب