دلتنگ کسی باش کہ دلتنگ باشہ
۱

دلتنگ کسی باش کہ دلتنگ باشہ