#دوست داشتن #یک طرفه #تنهایی # هرچی دوست داری بپرس؟؟
۲

#دوست داشتن #یک طرفه #تنهایی # هرچی دوست داری بپرس؟؟

#ارومیه #کورد #عروسی #اینستاگرام #

#ارومیه #کورد #عروسی #اینستاگرام #

#تنهایی #دلتنگی #تلخ #
۴

#تنهایی #دلتنگی #تلخ #

#کورد # #کوردی # #لباس کوردی #با افتخار کوردم #
۱

#کورد # #کوردی # #لباس کوردی #با افتخار کوردم #

#تاجی # #استقلال # #ابی #استقلالیم #
۲

#تاجی # #استقلال # #ابی #استقلالیم #

#تتلو #

#تتلو #