برش ها

boreshha_ir

برشها؛ پایگاه جامع خاطرات شهدای جهان اسلام
boreshha.ir

علی رضا خیلی به توسل به اهل بیت (ع) اهمیت می داد و همیشه می ...

علی رضا خیلی به توسل به اهل بیت (ع) اهمیت می داد و همیشه می ...

فرازی از وصیت نامه شهید ابوالفضل مرادی کوشکی: برادران! از #ر...

فرازی از وصیت نامه شهید ابوالفضل مرادی کوشکی: برادران! از #ر...

شهید آوینی:در عمل، حتی در بهترین نمونه های حکومت دموکراسی، ح...
۱

شهید آوینی:در عمل، حتی در بهترین نمونه های حکومت دموکراسی، ح...

شهید همت:برادر رضا چراغی از مزدان نیکی که اصلا ما شرمنده ایم...
۱

شهید همت:برادر رضا چراغی از مزدان نیکی که اصلا ما شرمنده ایم...

شهید آوینی:لفظ #توسعه در فرهنگ امروز ما شاید از نظر لفظ تازه...

شهید آوینی:لفظ #توسعه در فرهنگ امروز ما شاید از نظر لفظ تازه...

نادر طالب زاده:من قصد داشتم که سفری با او داشته باشم و در حی...

نادر طالب زاده:من قصد داشتم که سفری با او داشته باشم و در حی...

ولی الله عاشق خدا و مرید اهل بیت (ع) بود. شب بود که از منطقه...

ولی الله عاشق خدا و مرید اهل بیت (ع) بود. شب بود که از منطقه...

شهید رضا چراغی از نگاه شهید حسین همدانی:آقا چراغی مجسمه خونس...

شهید رضا چراغی از نگاه شهید حسین همدانی:آقا چراغی مجسمه خونس...

شهید سید مرتضی آوینی:بزرگ ترین #حجاب میان انسان و خدا، خود ی...

شهید سید مرتضی آوینی:بزرگ ترین #حجاب میان انسان و خدا، خود ی...

بابا اخلاقش خیلی جدی و محترمانه بود. از آن طرف هم همیشه سرش ...
۱

بابا اخلاقش خیلی جدی و محترمانه بود. از آن طرف هم همیشه سرش ...

حسین آقا از سنت شکنی هم بدش نمی آمد.آمده بود مرخصی و هر دو خ...

حسین آقا از سنت شکنی هم بدش نمی آمد.آمده بود مرخصی و هر دو خ...

شهید علی منیف اشمر: #عکس_های‌_شهدا  را همیشه‌ مقابل‌ چشمان ت...
۱

شهید علی منیف اشمر: #عکس_های‌_شهدا را همیشه‌ مقابل‌ چشمان ت...

علی رضا همه کارهایش با #حضرت_ابوالفضل (ع) گره خورده بود.پس ا...

علی رضا همه کارهایش با #حضرت_ابوالفضل (ع) گره خورده بود.پس ا...

شهید رضا چراغی:همه ما موظف موظفیم آن قدر کار بکنیم که از این...

شهید رضا چراغی:همه ما موظف موظفیم آن قدر کار بکنیم که از این...

فرازی از وصیت نامه شهید علی منیف اشمر: وصایای‌ حضرت‌ امیرالم...

فرازی از وصیت نامه شهید علی منیف اشمر: وصایای‌ حضرت‌ امیرالم...

رکود بر جبهه های غرب حاکم شده بود. فرماندهان مصمم بودند عملی...
۱

رکود بر جبهه های غرب حاکم شده بود. فرماندهان مصمم بودند عملی...

فرازی از وصیت نامه شهید رضا چراغی: [وصیت به برادرم عباس آقا]...

فرازی از وصیت نامه شهید رضا چراغی: [وصیت به برادرم عباس آقا]...

فرازی از وصیت نامه شهید قاسم سلیمانی:پروردگارا ! تو را سپاس ...

فرازی از وصیت نامه شهید قاسم سلیمانی:پروردگارا ! تو را سپاس ...

پارچه را کنار زدم، محمد حسین بود. با همان لبخند همیشگی. خواس...

پارچه را کنار زدم، محمد حسین بود. با همان لبخند همیشگی. خواس...

فرازی از وصیت نامه شهید سید احمد پلارک:بر روی قبرم فقط و فقط...

فرازی از وصیت نامه شهید سید احمد پلارک:بر روی قبرم فقط و فقط...