به کسی نگر که ظلمت ، بزداید از وجودت#سعدی

به کسی نگر که ظلمت ، بزداید از وجودت#سعدی

منجنیـق آه مظلومـان بہ صبـح //‏سخت گیـرد ظالمان را در حصار‏ا...

منجنیـق آه مظلومـان بہ صبـح //‏سخت گیـرد ظالمان را در حصار‏ا...

به وَصل خود دَوایی کن ،دل دیوانه ما را...#سعدی
۲

به وَصل خود دَوایی کن ،دل دیوانه ما را...#سعدی

بعد از تو روا باشد ،،،نقضِ همه پیمان ها…#سعدی
۲

بعد از تو روا باشد ،،،نقضِ همه پیمان ها…#سعدی

من مست از او  ....چنان که نخواهم شراب را#سعدی

من مست از او ....چنان که نخواهم شراب را#سعدی

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف ،لیکن ، #رفیق ، بر همه چیز...
۹

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف ،لیکن ، #رفیق ، بر همه چیز...

برگ تر ، خشک می‌شود به زمان برگ چشمان ما ،همیشه ترست...#سعدی
۶

برگ تر ، خشک می‌شود به زمان برگ چشمان ما ،همیشه ترست...#سعدی

خوش می‌روی به تنها ،، تَن‌ها فدای جانتمدهوش می‌گذاری ،،، یار...
۳

خوش می‌روی به تنها ،، تَن‌ها فدای جانتمدهوش می‌گذاری ،،، یار...

خبرش بگو ، که جانم بدهم به مژدگانی ....   #سعدی
۳

خبرش بگو ، که جانم بدهم به مژدگانی .... #سعدی

زمستان ست و بی برگی ،،، بیا ای باد نوروزم#سعدی
۵

زمستان ست و بی برگی ،،، بیا ای باد نوروزم#سعدی

نظر به رویِ تو هر بامداد، نوروزیستشبِ فراقِ تو هر شب که هست ...
۳

نظر به رویِ تو هر بامداد، نوروزیستشبِ فراقِ تو هر شب که هست ...

همه بر سَرِ زَبانَند و تو در میانِ جانی  :smiling_face_with_...
۱۵

همه بر سَرِ زَبانَند و تو در میانِ جانی :smiling_face_with_...

از دشمنان بَرند شکایت به دوستان // چون دوست دشمنست ،شکایت کج...
۱

از دشمنان بَرند شکایت به دوستان // چون دوست دشمنست ،شکایت کج...

هر که در زندگی ، #نانش نخورند // چون بمیرد، نامش نبرند #سعدی
۱۱

هر که در زندگی ، #نانش نخورند // چون بمیرد، نامش نبرند #سعدی

تا مست نباشی نبری بار غم یارآری ، شتر مست کشد بار گران را#سع...

تا مست نباشی نبری بار غم یارآری ، شتر مست کشد بار گران را#سع...

دست به بند می دهم // گر تو اسیر می بری...#سعدی.جان
۲

دست به بند می دهم // گر تو اسیر می بری...#سعدی.جان

من همان روز ، که آن خال بدیدم ، گفتمبیم آن است، بدین دانه که...
۱

من همان روز ، که آن خال بدیدم ، گفتمبیم آن است، بدین دانه که...

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم // به طاقتی که ندارم کدام بار ...
۲

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم // به طاقتی که ندارم کدام بار ...

چون تو دارم ، همه دارم ...دگرم هیچ نباید...!#سعدی.جان
۱

چون تو دارم ، همه دارم ...دگرم هیچ نباید...!#سعدی.جان

#سعدی :heavy_black_heart:

#سعدی :heavy_black_heart: