آنقدر دوستت دارم کهپروانه ها گیج می شوندگل ها تعجب می کنندو ...
۹

آنقدر دوستت دارم کهپروانه ها گیج می شوندگل ها تعجب می کنندو ...

می خواستم دسته گلی برات بفرستم

اما گفتم تا بدسستت برسه پژمر...
۵

می خواستم دسته گلی برات بفرستم اما گفتم تا بدسستت برسه پژمر...

زبان من آهنگ حضورت آنچنان لطیف و شاعرانه است

که من را مدهوش...
۴

زبان من آهنگ حضورت آنچنان لطیف و شاعرانه است که من را مدهوش...

بیا تا مقدسترین عشق دنیا را  به همگان نشان دهیم.بیا تا  طعم ...
۲

بیا تا مقدسترین عشق دنیا را به همگان نشان دهیم.بیا تا طعم ...

من هنوز شعری نگفته ام ، من فقط تو را تماشا کرده ام و کلمات ر...
۶

من هنوز شعری نگفته ام ، من فقط تو را تماشا کرده ام و کلمات ر...

کاش میتوانستم صدای تــــــــو را بنویسم !
۶

کاش میتوانستم صدای تــــــــو را بنویسم !

من صبح را با عسلِ نگاه تو میخواهم !

من صبح را با عسلِ نگاه تو میخواهم !

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم ...
۱

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم ...

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست

و تمام نفسهایم خلاصه در نفسها...
۳

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسها...

گذار دوستت بدارم آنچنان که خورشید زمین را دوست می دارد
بگذار...
۲

گذار دوستت بدارم آنچنان که خورشید زمین را دوست می دارد بگذار...

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به انداز...
۲

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به انداز...

خوشبختی من ، رنگین کمان لبخند توست کهبا هر ترنم باران شکل می...
۴

خوشبختی من ، رنگین کمان لبخند توست کهبا هر ترنم باران شکل می...

چشم مستت به پاکی دریاستقهر و نازت برای من زیباستبا تو هیچ از...
۳

چشم مستت به پاکی دریاستقهر و نازت برای من زیباستبا تو هیچ از...

دوستت دارم..چرایش پای تو،ممکنش کردم،محالش پای تومیگریزی از م...
۳

دوستت دارم..چرایش پای تو،ممکنش کردم،محالش پای تومیگریزی از م...

تو مرا می فهمی... من تو را می خوانم و همین ساده ترین قصه ی ی...
۲

تو مرا می فهمی... من تو را می خوانم و همین ساده ترین قصه ی ی...

تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.۴ تا از دوست د...

تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.۴ تا از دوست د...

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،اسممو وقتی دوست دار...
۱

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،اسممو وقتی دوست دار...

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا...
۷

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا...

دوستت داشتمدوستت دارمو دوستت خواهم داشتاز آن دوستت دارم هاکه...
۹

دوستت داشتمدوستت دارمو دوستت خواهم داشتاز آن دوستت دارم هاکه...

کاش می شد ... تمام داستان های دنیا را از دهان تو بشنوم ! تما...
۱۲

کاش می شد ... تمام داستان های دنیا را از دهان تو بشنوم ! تما...