معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩﯾ...

معنی اصلی کامنتها  در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩ...

معنی اصلی کامنتها در دنیای مجازی!ﻧﺨﯿﺮ = ﺑﻠﻪ!ﺩﯼ = ﺍﯼ شیطون!ﺩ...

کدومشون حیوونه؟!
۱۴

کدومشون حیوونه؟!

کدومشون حیوونه؟!
۲

کدومشون حیوونه؟!

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ… ﻫﺮ...
۲۰

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ: ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ… ﻫﺮ...

حرف بزنصدایت را دوست دارمبگو... فقط بگواز من ، از تواز باران...
۹

حرف بزنصدایت را دوست دارمبگو... فقط بگواز من ، از تواز باران...

اینبار هم که تاول پاهایم خشک شود...دوباره عاشقت میشوم...دوبا...
۷

اینبار هم که تاول پاهایم خشک شود...دوباره عاشقت میشوم...دوبا...

پیچک نگاهم، دزدانه تا پشت پنجره اتاق تو بالا آمده... به کجا ...
۹

پیچک نگاهم، دزدانه تا پشت پنجره اتاق تو بالا آمده... به کجا ...

یه روزی یه وقت یه جاییچشم من میفته توو چشمای تواما این همون ...
۲

یه روزی یه وقت یه جاییچشم من میفته توو چشمای تواما این همون ...

هر شب که میخواهم بخوابم، میگویم...صبح که آمدی، با شاخه ای گل...
۷

هر شب که میخواهم بخوابم، میگویم...صبح که آمدی، با شاخه ای گل...