جانفدای سید خراسانی

allah313

من خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی، مهربانند...:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:
:heavy_black_heart: ممنونم از همراهیتون:heavy_black_heart: