afshin777

ز هر جا بگذرد تابوت من غوغا به پاخیزد
چه سنگین میرود این مرده از بس آرزو دارد

وانتیا چی میگع؟
۲

وانتیا چی میگع؟

💪🏻⭐⭐💙💙😂
۱۱

💪🏻⭐⭐💙💙😂

می‌بینم من آن شکفتن شادی راپرواز بلند آدمیزادی راآن جشن بزرگ...
۲

می‌بینم من آن شکفتن شادی راپرواز بلند آدمیزادی راآن جشن بزرگ...

به قول نزار قبانیکاش یکی بود چشمامونو میفهمیدوقتی ناراحت میش...

به قول نزار قبانیکاش یکی بود چشمامونو میفهمیدوقتی ناراحت میش...

#دودِ_دل

#دودِ_دل

من در غبار خاطره ها گُم...

من در غبار خاطره ها گُم...

حساس!مثل باغبانی که گلی کاشته باشد،به شانه اش بگو،هوای سرت ر...

حساس!مثل باغبانی که گلی کاشته باشد،به شانه اش بگو،هوای سرت ر...