BAD_GIRL

Selinaaa.80

اینجا فقط تو را از نوشته هایت ” می بینند “…
درست دیده ای ، فقط “خوانده” میشوی بی آنکه بشناسند تو را …

خودمم نفهمیدم چیشد😐

خودمم نفهمیدم چیشد😐