می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

.پدرم می گوید از سولماز بگذر که رنج می آورد مادرم گریه می کن...

.پدرم می گوید از سولماز بگذر که رنج می آورد مادرم گریه می کن...

.آدما هر چقدرم که قوی باشن و هر چقدرم که کنار اومده باشن با ...

.آدما هر چقدرم که قوی باشن و هر چقدرم که کنار اومده باشن با ...