با توام آری با توهمیشه خاص بودن و منحصر به فرد بودن خوب نیست...
۰

با توام آری با توهمیشه خاص بودن و منحصر به فرد بودن خوب نیست...

عشق به همین اندازه ریز و زیباستعاشق که میشوی گل میدهی به همی...
۰

عشق به همین اندازه ریز و زیباستعاشق که میشوی گل میدهی به همی...

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از منکه جز ملال نصیبی نمیبرید از م...
۰

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از منکه جز ملال نصیبی نمیبرید از م...

خواب و خیال من تویی چشمه و سار من توییآرزوی دل بیمارم توییهم...
۰

خواب و خیال من تویی چشمه و سار من توییآرزوی دل بیمارم توییهم...

بر گرفته از متن دوستی مهربان،،،،،آدم‌ها را مهمان کنیدمهمان ی...
۰

بر گرفته از متن دوستی مهربان،،،،،آدم‌ها را مهمان کنیدمهمان ی...

سهم من از تو تا به حال هیچ بوده استسهم تو از من باز هیچ بوده...
۰

سهم من از تو تا به حال هیچ بوده استسهم تو از من باز هیچ بوده...

ما به هم در گیریم
۰

ما به هم در گیریم

چند بار موتور  را تنظیم کردم تا از کوه بالا روم نشدخواستم عب...
۰

چند بار موتور را تنظیم کردم تا از کوه بالا روم نشدخواستم عب...

کتاب / زیبا / ولی گران
۰

کتاب / زیبا / ولی گران

من عاشق این گل زرد مکه میگویند علامت تنفر استمن این تنفر زرد...
۰

من عاشق این گل زرد مکه میگویند علامت تنفر استمن این تنفر زرد...

هر که را دوست داری دوست داشته باش فقط مرا دوست نداشته باشمن ...
۰

هر که را دوست داری دوست داشته باش فقط مرا دوست نداشته باشمن ...

جفتت را میان این خلق کجا میتوانی یافت مگرسخت بگردید و خوب بب...
۰

جفتت را میان این خلق کجا میتوانی یافت مگرسخت بگردید و خوب بب...

این منم زمانی که دنیا بهتر بود
۰

این منم زمانی که دنیا بهتر بود

آشپز خانه مش رجبولی باحاله نه
۰

آشپز خانه مش رجبولی باحاله نه