پیمان کریمی(عکاسی سکانس)

Peyman.Karimi

https://harfeto.timefriend.net/16091532711844
#نظر_یادتون_نره

شاعر ترانه سرا عکاس و گرافیست(KURD)

روبیکا و اینستا
@peyman_karimi_org

تلگرام
www.telegram.me/secans_photography

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۳

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

ادیت کار خودم
۱۵

ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۴۸

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۱۶

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۵۴

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۱۳

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۱۸

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۶

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۲۳

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۵

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم
۱۷

عکاسی و ادیت کار خودم مدل خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۳

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۱۰

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۷

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۹

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۱۶

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۲۴

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۶۵

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۱۰

عکاسی و ادیت کار خودم

عکاسی و ادیت کار خودم
۷

عکاسی و ادیت کار خودم