:rose:اگه همیشه در انتظار زمان درستش باشیم، باقی زندگی مون ر...
۲

:rose:اگه همیشه در انتظار زمان درستش باشیم، باقی زندگی مون ر...

:rose:اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه........
۲

:rose:اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه........

:rose::cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نب...
۲

:rose::cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نب...

:rose:زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش...

:rose:زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش...

:cherry_blossom: همه چی قشنگه، وقتی دست از عیب جویی برداریم ...
۵

:cherry_blossom: همه چی قشنگه، وقتی دست از عیب جویی برداریم ...

:cherry_blossom: پاداش وفاداری را با وفاداری بدهیم و بی وفای...
۷

:cherry_blossom: پاداش وفاداری را با وفاداری بدهیم و بی وفای...

. :cherry_blossom: همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره.....

. :cherry_blossom: همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره.....

مجذوب کلمات شیرین نشو، بگذار تلاش ارزشمند، تو را مجذوب کند.....
۱

مجذوب کلمات شیرین نشو، بگذار تلاش ارزشمند، تو را مجذوب کند.....

زندگیت تو دستای خودته! قشنگ بسازش
۴

زندگیت تو دستای خودته! قشنگ بسازش

:cherry_blossom: هیچ دردی موندگار نیست، ولی اگه جا بزنی و دس...

:cherry_blossom: هیچ دردی موندگار نیست، ولی اگه جا بزنی و دس...

:cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دی...
۲

:cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دی...

:cherry_blossom: جرات داشته باش متفاوت باشی، دنیا پر از آدما...
۴

:cherry_blossom: جرات داشته باش متفاوت باشی، دنیا پر از آدما...

:cherry_blossom:  قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است...
۲

:cherry_blossom: قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است...

:cherry_blossom: زخم هایم گواه این هستن که از هر چیزی که میخ...

:cherry_blossom: زخم هایم گواه این هستن که از هر چیزی که میخ...

هر کسی می تونه باعث لبخندت بشه، اما هر کسی نمی تونه خوشحالت ...
۱

هر کسی می تونه باعث لبخندت بشه، اما هر کسی نمی تونه خوشحالت ...

زندگی فرصتی تکرار نشدنی ست..به خوبی ازش استفاده کن
۱

زندگی فرصتی تکرار نشدنی ست..به خوبی ازش استفاده کن

هیچ وقت بخاطر آن چه احساس می کنی عذرخواهی نکن،  مثل این می م...

هیچ وقت بخاطر آن چه احساس می کنی عذرخواهی نکن، مثل این می م...