Mr_JAckSoN

-به بودنت امیدوار نیستم، به آمدنت فکر نمی کنم، تنهایی ام را از چمدان بیرون آورده ام، بدون تو زنده مانده ام، زنده می مانم...-

این حساب کاربری خصوصی میباشد