MR_composer

#رمان_آوای_زندگی
ژانر #عاشقانه#اجتماعی
ندارد خواب چشم عاشق دیوانه در شبها

نمی افتد ز جوش خویشتن میخانه در شبها

به غفلت مگذران چون شمع شب را از سیه کاری

که دل روشن شود از گریه مستانه در شبها

ازان هر دم بود جایی درین ظلمت سرا سالک

که گردد خواب تلخ از بستر بیگانه در شبها

ندارد خلق، با هر کس سیه شد روز او، کاری

ز سنگ کودکان ایمن بود دیوانه در شبها

ز حرف پوچ دلهای سیه را نیست پروایی

که خواب آلودگان را خوش بود افسانه در شبها

گوارا می شود روز سیاه از آتشین رویان

که رقص شادمانی می کند پروانه در شبها

نگردد خواب گرد دیده خونبار عاشق را

که از می گرم گردد دیده پیمانه در شبها

ز روی انجم از شب زنده داری نور می بارد

تو هم چون شمع، قدی راست کن مردانه در شبها

پریشان می کنی جمعیت شب زنده داران را

به زلف خود مکش ای عنبرین مو، شانه در شبها

ندارم خلوتی تا می کشم تنها، خوش زاهد

که از محراب دارد گوشه ای رندانه در شبها

ره خوابیده هیهات است بی شبگیر طی گردد

به مهد خواب شیرین تن مده طفلانه در شبها

ندارد خواب با پای نگارآلود، بوی گل

به گرد باغ سیری کن سبکروحانه در شبها

دل افگار ما را نیست غیر از داغ، دلسوزی

ز چشم جغد دارد روشنی ویرانه در شبها

مبادا آه کم فرصت به دامانت درآویزد

ز خلوت برمیا زنهار بی باکانه در شبها

رفیقان موافق می برند از دل سیاهی را

حریفی نیست به از شیشه و پیمانه در شبها

مکن پهلو به بستر آشنا صائب چو بی دردان

سری چون غنچه بر زانو بنه رندانه در شبها

-قبول شما و خانوادتون همگی آوا رو دوست دارید ولی ما موافق نی...
۳۵

-قبول شما و خانوادتون همگی آوا رو دوست دارید ولی ما موافق نی...

گویا همینکه در کنار اون اوقاتی سپری میشد لذت بخش بود و ارتبا...
۱

گویا همینکه در کنار اون اوقاتی سپری میشد لذت بخش بود و ارتبا...

با صورت عبوسم طرفش چرخیدم تا تاثیر حرفمو ببینمخونسرد با لبی ...
۲

با صورت عبوسم طرفش چرخیدم تا تاثیر حرفمو ببینمخونسرد با لبی ...

خیابونو با چشمام چک کردم سعی کردم از حفظ و بدون نگاه کردن چه...
۲۹

خیابونو با چشمام چک کردم سعی کردم از حفظ و بدون نگاه کردن چه...

صبح عادی و با صدای سرد الارم گوشی شروع شد انگار نه انگار بعد...
۴

صبح عادی و با صدای سرد الارم گوشی شروع شد انگار نه انگار بعد...

صدای سوت کشیدن سماور خبر از به جوش اومدن آب میداد آزرده پا ش...
۸

صدای سوت کشیدن سماور خبر از به جوش اومدن آب میداد آزرده پا ش...

شیشه رو پایین کشیدم و دستمو بیرون پنجره توی دست باد گذاشتم ب...
۶

شیشه رو پایین کشیدم و دستمو بیرون پنجره توی دست باد گذاشتم ب...

ماشینو روشن کردم و حرکتمیدونستم خیابون گردی و بستنی خوردن تو...

ماشینو روشن کردم و حرکتمیدونستم خیابون گردی و بستنی خوردن تو...

+هیچی فقط خواستم بش خبر بدم میریم بستنی بخریم خجل گفت-دیوونه...

+هیچی فقط خواستم بش خبر بدم میریم بستنی بخریم خجل گفت-دیوونه...

انگار لحنم روش تاثیر گذاشت -نه خوب...آخه امروز خیلی سرده تاز...
۲

انگار لحنم روش تاثیر گذاشت -نه خوب...آخه امروز خیلی سرده تاز...

آستین مانتوشو بین انگشتام گرفتم و کشیدم تا دستش از لبش جدا ش...
۴

آستین مانتوشو بین انگشتام گرفتم و کشیدم تا دستش از لبش جدا ش...

لباشو روی هم فشار میداد تا بغض نکنهدلم مثل چشماش میلرزید من ...
۵

لباشو روی هم فشار میداد تا بغض نکنهدلم مثل چشماش میلرزید من ...

به دوس داشتنی هاش فکر کردم تا جوری مشغولش کنم برای لحظه ای ه...

به دوس داشتنی هاش فکر کردم تا جوری مشغولش کنم برای لحظه ای ه...

پایان زیاد در انتظار زمان نموند ، ورقه ها رو جمع کردم  شلخته...
۲

پایان زیاد در انتظار زمان نموند ، ورقه ها رو جمع کردم شلخته...

درسته که سختگیر بودم توی درس دادن ولی امتحانامو نسبتا اسون م...
۲

درسته که سختگیر بودم توی درس دادن ولی امتحانامو نسبتا اسون م...

خوشحال شدم هرچند که احتمالشو میدادم که با انتقالیم موافقت بش...
۴

خوشحال شدم هرچند که احتمالشو میدادم که با انتقالیم موافقت بش...

...7روز بعد...-آقا من فقط نیم نمره میخوامبهش نگاه کردم برای ...

...7روز بعد...-آقا من فقط نیم نمره میخوامبهش نگاه کردم برای ...

تصورش راجع به کسی که پشت خط بود اشتباه بود شاید فکر میکرد از...
۲

تصورش راجع به کسی که پشت خط بود اشتباه بود شاید فکر میکرد از...

نفس عمیقمو به بیرون فوت کردم+همه ی اینارو گفتم تا بدونی یک ،...
۲

نفس عمیقمو به بیرون فوت کردم+همه ی اینارو گفتم تا بدونی یک ،...

صداش بالا رفت و گریه اش تشدید شد-میتونست بهترین اتفاق زندگیم...
۵

صداش بالا رفت و گریه اش تشدید شد-میتونست بهترین اتفاق زندگیم...