آمین:heavy_black_heart:
۳

آمین:heavy_black_heart:

ناهار خوشمزه :face_savouring_delicious_food:
۲۹

ناهار خوشمزه :face_savouring_delicious_food:

و این حادثه آغاز شد..مثل ِ رویا گونه نگاهت..مثلِ مردانگیِ بو...
۹

و این حادثه آغاز شد..مثل ِ رویا گونه نگاهت..مثلِ مردانگیِ بو...

جای زنه بودم یه کشیده محکم میزدمش:smiling_face_with_open_mou...
۱۰

جای زنه بودم یه کشیده محکم میزدمش:smiling_face_with_open_mou...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۳

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

کتلت و دیگر هیچ
۲۲

کتلت و دیگر هیچ

#وقت_لباس

#وقت_لباس

#وقت_لباس
۲

#وقت_لباس

#وقت_خنده  اوج احساسات
۴

#وقت_خنده اوج احساسات

#وقت_ناهار
۷

#وقت_ناهار

#وقت_لباس
۱

#وقت_لباس

#وقت_لباس
۴

#وقت_لباس

کراسولا خرفه ای: یکی از گیاهان محبوب با نگهداری آسان و جز سا...
۲

کراسولا خرفه ای: یکی از گیاهان محبوب با نگهداری آسان و جز سا...

#وقت_خنده  یادش بخیر
۹

#وقت_خنده یادش بخیر

هر زنی دوست دارد معشوقه ی مردی باشد که خط به خط معنایش کند.....
۱

هر زنی دوست دارد معشوقه ی مردی باشد که خط به خط معنایش کند.....