E.74

انسان ڪسے است کہ مے اندیشد،ميکوشد ،نہ برا ے تفسیر جهان بلکه تغییر آن...
#فلسفه

اینجا تمام حنجره ها لاف میزنند...
۳

اینجا تمام حنجره ها لاف میزنند...

جغد مینروا در غروب به پرواز در می آید ...
۳

جغد مینروا در غروب به پرواز در می آید ...

ایمان بیاوریمبه آغاز فصلِ سرد…
۱

ایمان بیاوریمبه آغاز فصلِ سرد…

ﺩﻟﻢ می خواست ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻭ ﺍﻧﺴ...
۱

ﺩﻟﻢ می خواست ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ :ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻭ ﺍﻧﺴ...

تنها دراقیانوس ماهی ها
۲

تنها دراقیانوس ماهی ها

Im crazyDon't mind me
۱

Im crazyDon't mind me

‏نسل سوخته نسلیه که به خاطر آینده‌ی نامعلوم، از دوست داشتن ی...

‏نسل سوخته نسلیه که به خاطر آینده‌ی نامعلوم، از دوست داشتن ی...

هیچ و هیچ و هیچ  حال من پر از خالیست

هیچ و هیچ و هیچ حال من پر از خالیست

از ازل تا به ابد پرسش انسان این است .دست بر میوه ی حوا بزنم ...

از ازل تا به ابد پرسش انسان این است .دست بر میوه ی حوا بزنم ...

من یه مونالیزای بی لبخند میان دواینچی های افسرده ام .

من یه مونالیزای بی لبخند میان دواینچی های افسرده ام .

همیشه اون زنی باش که یه مرد لازم دارهنه زنی که یه مرد لازم د...
۱۸

همیشه اون زنی باش که یه مرد لازم دارهنه زنی که یه مرد لازم د...

لاگوی خدایان و بلی گوی خدا ماییم که درحجم زمان تنهاییم

لاگوی خدایان و بلی گوی خدا ماییم که درحجم زمان تنهاییم

احساس میکنم کسی که نیست کسی که هست را از پا درمی آورد ....

احساس میکنم کسی که نیست کسی که هست را از پا درمی آورد ....

منزجر از چرخه ی دنیا .

منزجر از چرخه ی دنیا .

داشتنت ارزانی دیگران ...
۱

داشتنت ارزانی دیگران ...

هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ...
۲

هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ...