D...

BARGIAZYKN

⚘ما ز هر صاحبدلی یک رشته فن آموختیم.
⚘عشق از لیلی و صبر از کوهکن آموختیم.
⚘گریه از مرغ سحر، خودسوزی از پروانه ها
⚘صد سرا ویرانه شد، تا ساختن آموختیم.

این حساب کاربری خصوصی میباشد