Anyaz

Anyazemamgmail.com

🎶🌈
وجود‌یک‌منِ‌قوۍواسه‌ایندت‌نیازه؛
که‌بتونه‌ازموفقیت‌هات‌لذت‌ببره؛
پس‌‌یکم‌جون‌اضافه‌واسه‌ایندت‌نگه‌دار؛
نکنه‌به‌ایندت‌که‌رسیدی
‌ناامید‌وخسته‌باشی😌🌸
https://harfeto.timefriend.net/98529192


https://wisgoon.com/pin/29872849/
🎶
https://wisgoon.com/pin/29881571/
🎶
https://wisgoon.com/pin/30108916/

#،نیازمندیها💕😌حس خوب.....⛅🌸🍇

#،نیازمندیها💕😌حس خوب.....⛅🌸🍇

#نیازمند_یها ⛅🍃حس خوب 🍃🌸
۲

#نیازمند_یها ⛅🍃حس خوب 🍃🌸

#ایده(گیره هامونو چطور خوشگل تر کنیم😍)خلاقیتای سادهحسای خوب☺...
۷

#ایده(گیره هامونو چطور خوشگل تر کنیم😍)خلاقیتای سادهحسای خوب☺...

❣#همه_ی_موجودات_میگن_خداولی تفاوتشون در اینه که با چه ارتعاش...
۱۳

❣#همه_ی_موجودات_میگن_خداولی تفاوتشون در اینه که با چه ارتعاش...

#زیبایی_من😍💕- یادت باشه طُ در کاری که برای اون خلق شدی ،امکا...
۱۰

#زیبایی_من😍💕- یادت باشه طُ در کاری که برای اون خلق شدی ،امکا...

#زیبایی😍💕اون قدر مشغول دوست داشتن زندگی خود باش که وقتی برای...
۴

#زیبایی😍💕اون قدر مشغول دوست داشتن زندگی خود باش که وقتی برای...

#باور💕⛅یه روزی تموم چیزهایی که براشون دعا کردم رو دارم؛ چون ...
۲

#باور💕⛅یه روزی تموم چیزهایی که براشون دعا کردم رو دارم؛ چون ...

حس خوب زندگی 💕💚
۱۶

حس خوب زندگی 💕💚

آنچه‌قسمت‌توست‌ازکنارت‌نخواهدگذشت . .🌟🍇💕❄️⃤•| |•🦋⃟🚙
۲۳

آنچه‌قسمت‌توست‌ازکنارت‌نخواهدگذشت . .🌟🍇💕❄️⃤•| |•🦋⃟🚙

❣ # تو_همان_چیزی_را_جذب_می‌کنی_که_هستی. می‌خواهی چیز متفاوتی...
۴

❣ # تو_همان_چیزی_را_جذب_می‌کنی_که_هستی. می‌خواهی چیز متفاوتی...

❣مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، درست طلبیدن است. انسان با...
۷

❣مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، درست طلبیدن است. انسان با...

❣#افکار_منفی 🍃تو را از نعمتهایی که حق الهی توست محروم میکند،...
۶

❣#افکار_منفی 🍃تو را از نعمتهایی که حق الهی توست محروم میکند،...

#شیوه ای_که_کائنات به ما پاسخ میدهند.2⃣ تمرکز کنید.باتمرڪزکر...
۵

#شیوه ای_که_کائنات به ما پاسخ میدهند.2⃣ تمرکز کنید.باتمرڪزکر...

گوگولی تایم🍇⛅😹😌
۵

گوگولی تایم🍇⛅😹😌

#نکات_مهربونی🌈بیشتر با هم مهربون باشیم🥺💋🍭 و هوای همو داشته ب...
۴

#نکات_مهربونی🌈بیشتر با هم مهربون باشیم🥺💋🍭 و هوای همو داشته ب...

💕هرگز عجله نکنهمه چی رو ساکت و با روحیه آرام انجام بده.🍇⛅آرا...

💕هرگز عجله نکنهمه چی رو ساکت و با روحیه آرام انجام بده.🍇⛅آرا...

#نامه_های_شاملو_برای_آیدا 💌آیدای خودم، آیدای احمدشریکِ سرنوش...
۱۶

#نامه_های_شاملو_برای_آیدا 💌آیدای خودم، آیدای احمدشریکِ سرنوش...

#بابا_لنگ_دراز💚💕جودی عزیزم، تو لیاقت گل دم در خونت و قهوه سر...
۱۹

#بابا_لنگ_دراز💚💕جودی عزیزم، تو لیاقت گل دم در خونت و قهوه سر...

+لبخندِ امروزت کو؟خندیدی!پس چیـک^_^📸💛🌱زرد خواهم ماند بخند جا...
۸

+لبخندِ امروزت کو؟خندیدی!پس چیـک^_^📸💛🌱زرد خواهم ماند بخند جا...

#رستوران_اقابزرگه_آنیازی😹💕🍖🍗🍣🍡گاهی اوقات دلم میخواد برم تهِ ...
۱۳

#رستوران_اقابزرگه_آنیازی😹💕🍖🍗🍣🍡گاهی اوقات دلم میخواد برم تهِ ...