آن روز که #پسرش می رفتنگاهش به قد و بالا و عزم راسخش بودآن ر...

آن روز که #پسرش می رفتنگاهش به قد و بالا و عزم راسخش بودآن ر...

#نگاه #شهیدان     به #اعمال شماست... #شهدا #کار_فرهنگی #ولای...
۲

#نگاه #شهیدان به #اعمال شماست... #شهدا #کار_فرهنگی #ولای...