ای دختر #علی...ای خواهر #حسین...ای #زینب بزرگ...ای پیک انقلا...
۵

ای دختر #علی...ای خواهر #حسین...ای #زینب بزرگ...ای پیک انقلا...

سلام من به #مدینه به آستان #رفیعش....به #مسجد_نبوی.....به #ل...
۴

سلام من به #مدینه به آستان #رفیعش....به #مسجد_نبوی.....به #ل...